Biuro Rachunkowe, Kancelaria Biegłego Rewidenta Ewa Dreliszak, Sopot, Gdańsk, Gdynia

Publikacje

Ewa Dreliszak jest współautorką wielu pozycji książkowych z zakresu prawa bilansowego, wydanych przed ODDK Gdańsk, m.in:

 • Przykład przekształcenia sprawozdania finansowego
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości - MSR - podatki
 • Ustawa o Rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - analiza porównawcza
 • Bilans - prezentacja pozycji bilansowych, wycena składników aktywów i pasywów, ujęcie bilansowe i podatkowe, przykłady liczbowe
  Konstrukcja rozdziałów w niniejszym opracowaniu została tak ułożona, aby czytelnik korzystając z niego mógł szybko znajdować odpowiedzi na pojawiające się się w toku prac nad przygotowaniem sprawozdania pytania oraz wskazówki ułatwiające rozwiązywanie pojawiających się problemów. Całość uzupełniają liczne przykłady.
  Każdy rozdział obejmuje:
  - definicje wg. ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wraz z odwołaniami do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
  różnice w definicjach wynikające z prawa bilansowego i podatkowego
  - zasady wyceny składników bilansu
  - prezentację w bilansie (opis każdej pozycji z grup bilansowych)
  - przykład prezentacji składników bilansu (wybrane i opisane zdarzenia gospodarcze, zestawienie obrotów i sald oraz sporządzony na tej podstawie bilans)
  "Bilans" został opracowany przez specjalistów-praktyków: biegłych rewidentów Ewę Dreliszak oraz Dorotę Kanię we współpracy z Krystyną Daroszewską.

  Wstęp
  I. Ogólne zagadnienia dotyczące sprawozdania finansowego
  II. Wartości niematerialne i prawne
  III. Rzeczowe aktywa trwałe
  IV. Należności długoterminowe
  V. Inwestycje długoterminowe
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  VII. Zapasy
  VIII. Należności krótkoterminowe
  IX. Inwestycje krótkoterminowe
  X. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  XI. Kapitał (fundusz) własny
  XII. Rezerwy na zobowiązania
  XIII. Zobowiązania długoterminowe
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe
  XV. Rozliczenia międzyokresowe

  Rachunek zysków i strat
  Szczegółowa analiza poszczególnych segmentów rachunku zysku i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym.
  W opracowaniu omówiono:
  - konstrukcję rachunku zysków i strat,
  - przychody związane z podstawową działalnością operacyjną,
  - klasyfikację, kalkulację i ewidencję kosztów związanych z podstawową działalnością operacyjną,
  - ustalanie wyniku ze sprzedaży w układzie porównawczym i kalkulacyjnym,
  - przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną,
  - przychody i koszty związane z działalnością finansową,
  - zyski i straty związane z działalnością nadzwyczajną,
  - proces ustalania wyniku finansowego netto.
  Przystępny komentarz wzbogacony licznymi przykładami sprawia, iż książka znacznie ułatwi pracę kadr finansowo-księgowych każdej firmy.

  Rozdział I. Konstrukcja rachunku zysków i strat
  Rozdział II. Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną w układzie porównawczym i kalkulacyjnym
  Rozdział III. Klasyfikacja, kalkulacja i ewidencja kosztów związanych z podstawową działalnością operacyjną
  Rozdział IV. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w układzie porównawczym i kalkulacyjnym
  Rozdział V. Przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną
  Rozdział VI. Przychody i koszty związane z działalnością finansową
  Rozdział VII. Zyski i straty związane z działalnością nadzwyczajną
  Rozdział VIII. Proces ustalania wyniku finansowego netto
  Załącznik nr 1. Tablice jednostkowych współczynników jednolitych rat spłat kapitału z odsetkami

  Informacja dodatkowa
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy podmiot gospodarczy zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych ma obowiązek sporządzenia na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy sprawozdania finansowego według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do ustawy. Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa.
  Opracowanie składa się z dwóch części odpowiadających częściom informacji dodatkowej - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - i zawiera:
  - zakres danych oraz wzorcowe zapisy (przygotowane w kilku wariantach, w zależności od sytuacji danej firmy), jakie należy zawrzeć we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,
  - dokładne omówienie poszczególnych elementów informacji dodatkowej,
  - wzory kilkudziesięciu not uzupełniających do bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych z przykładami.

  Wprowadzenie
  Rozdział I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  Rozdział II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Wzorcowa dokumentacja sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe